Priority Consulting

Priority Consulting auttaa yrityksiä oikean suunnan löytämisessä ja tukee niin yrittäjiä kuin yrityksen johtoa yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Kun on tullut tarve kehittää yrityksen liiketoimintaa tai myyntiä ja markkinointia tarjoaa Priority Consulting käyttöön 25 vuoden kokemuksen niin pienten kuin suurten liiketoimintojen menestyksekkäästä kehittämisestä ja johtamisesta.

Priority Consulting help companies to find the right direction and supports the entrepreneurs and management of the company in the development of business. When there is a need to development of the company's results, sales or marketing offer Priority Consulting 25 years of experience of successful development and management with small or large-scale operations.

Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen:

Jokaisen yrityksen tavoitteena on toimia kannattavasti, kasvattaa liiketoimintaa ja varmistaa yrityksen toiminta myös tuleville vuosille. Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavan liiketoiminnan tekeminen ei ole yksinkertaista vaan vaatii keskittymistä liiketoiminnan kannalta olennaisiin asiohin, oikeita resursseja ja aikaa tehdä muutoksia.

Yrityksen ulkopuolisena toimijana pystymme katsomaan yrityksen nykyistä liiketoiminnan eri näkökulmasta ja tarjoamme ratkaisuja joiden avulla yrityksen liiketoimintaa voidaan kehittää oikeaan suuntaan. Tarjoamme kokemusta erityisesti liiketoiminnan ja yritysstrategian kehittämisessä, markkinoinnin tai myynnin kehittämisessä, avain henkilöiden rekrytoinnissa sekä liiketoimintaa edistävien muutosten toteutuksessa.

The company's business development:

Each company's goal is to operate profitably, grow their business and ensure the company's operations for the coming years. Business development and for to get profitable business is not easy. It requires that you can concentrate to core issues of business have right resources and time to do development.

The company's external service provider, we take a look at the current business of the company from different perspective and offer solutions that allow the company's business to develop in the right direction. We offer experience in the development of corporate strategy, marketing and sales. We help also in recruitment's and the implementation of changes to the business.

Yrityksen myynnin ja markkinoinnin kehittäminen:

Kannattava liiketoiminta perustuu toimivaan myyntiin ja markkinointiin. Yrityksen liiketoiminnan kasvun ja kehittymisen kannalta on tärkeää että myynti ja markkinointi kohdentuu oikein niin vanhoille kuin uusille asiakkaille. Siksi on hyvä varmistaa että kaikki myyntiin tai markkinointiin käytettävissä olevat kanavat ja resurssit on otettu tehokkaasti käyttöön.

The development of the company's sales and marketing:

Profitable business based on right sales and marketing. It's important for the business growth that you target your marketing activities right for existing and new customers. Therefore, it is good to make sure that all the available sales or marketing channels and resources have been effectively introduced.


Priority Consulting auttaa kehittämään myynnin ja markkinoinnin käytännön tekemistä, seurantaa ja tehokkuutta useiden vuosien käytännön kokemuksella. Pystymme auttamaan niin nykyisten kuin uusien myynti- ja markkinointikanavien haltuunotossa ja kehittämisessä. Olemme mukana myös rekrytoimassa oikeita osaajia tai tarvittaessa tekemässä käytännön myynti- tai markkinointityötä.

Markkinoinnin osalta pystymme auttamaan koko markkinointikentän haltuunotossa on tarve sitten kanta-asiakas, uusasiakas tai yrityksen sisäisessä/ulkoisessa markkinoinnin kehittämisessä. Yrityksen käytettävissä on usean vuoden laaja käytännön kokemus eri markkinointityökaluista ja -kanavien käytöstä kuten CRM-/asiakasmarkkinoinnista, online/netti markkinoinnista, verkkosivujen kehittämisestä, hakukonemainonnasta (SEM/SEO), sosiaalisen median kampanjoista sekä perinteisten medioiden kampanjoista kuten printti-, radio- tai TV-kampanjoiden suunnittelu ja toteutus.

Toimimme myös tarvittaessa yrityksen ulkoistettuna myynti- tai markkinointipäällikkönä.

Priority Consulting help in the develop of the sales and marketing, monitoring of results and the effectiveness of actions. We can help taking over and developing both existing and new sales and marketing channels. If is necessary, we can also involved into recruiting the right talent or do practical work for the sales or marketing.

Concerning marketing we have long time practical experience of whole marketing sector including also loyalty marketing or need to develop internal / external marketing. We have several years of extensive and practical experience concerning various marketing tools, and the use of channels such as CRM / customer marketing, online / web marketing, web development, search engine advertising (SEM / SEO), social media, as well as traditional media campaigns in print, radio or TV.

If needed we can also act as an outsourced sales and marketing manager until business is going in right direction.

Ota yhteyttä - Contact!

Priority Consulting, jammu.mattila@priorityconsulting.fi, phone +358 (0)451370060.

omakuva_savonlinna-23.7.13_2.jpg

Jammu Mattila on työskennellyt 25 vuotta useiden eri kotimaisten ja kansainvälisten yritysten myynti- ja markkinointi tehtävissä sekä erilaisissa johtotehtävissä kuten liiketoiminta johtajana, maajohtajana ja toimitusjohtajana. Lisäksi kokemusta on kertynyt useista start-up yrityksistä niin perustajana, advisorina, osakkaana kuin hallituksen jäsenenä.

Jammu Mattila has 25 years experience of as a sales and marketing duties and different management positions as a business director, country manager and CEO in domestic and international companies. He has also experience of a number of start-up companies as a founder, advisor and as a member of the Board of Directors.