Priority Consulting

Priority Consulting auttaa yrityksiä oikean suunnan löytämisessä ja tukee niin yrittäjiä, yrityksen johtoa ja työntekijöitä liiketoiminnan kehittämisessä.

Kokemuksemme on rahoitusalan, myynnin- ja markkinoinnin johtotehtävissä Suomessa ja Ruotsissa. Autamme kansainvälistymisessä, strategia muutoksissa, riskien hallinnassa, markkinoinnin kehittämisessä (digitaalinen & perinteinen) henkilöstön johtamisessa jne.

Priority Consulting helps companies to find the right direction and supports the entrepreneurs, management and employees develop the business.

Our experience concern mainly Consumer- and SME Finance, Sales and Marketing in Finland and Sweden. We help companies with internationalization, strategy changes, risk management, marketing development (digital & traditional), HR management, etc.

Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen:

Jokaisen yrityksen tavoitteena on toimia kannattavasti, kasvattaa liiketoimintaa ja varmistaa yrityksen toiminta myös tuleville vuosille. Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavan liiketoiminnan tekeminen ei ole yksinkertaista vaan vaatii keskittymistä liiketoiminnan kannalta olennaisiin asiohin, oikeita resursseja ja aikaa tehdä muutoksia.

Priority Consulting auttaa yrityksen lähtötilanteen ja tarvittavien muutosten kartoituksessa, joilla yrityksen liiketoiminta saadaan ohjattua oikeaan suuntaan. Kartoituksen jälkeen Priority Consulting auttaa muutosten toteutuksessa ja tukee yrityksen johtoa uuden strategian vaatimien päivittäisten toimintojen tekemisessä.


The company's business development:

Each company's goal is to operate profitably, grow their business and ensure the company's operations for the coming years. Business development and for to get profitable business is not easy. It requires that you can concentrate to core issues of business have right resources and time to do development.

Priority Consulting helps you identify the baseline of your business and the changes that will be needed to guide your business in the right direction. Priority Consulting will assist with the implementation of the changes and support the management of the company in the day-to-day operations required by the new strategy.

Yrityksen myynnin ja markkinoinnin kehittäminen:

Kannattava liiketoiminta perustuu toimivaan myyntiin ja markkinointiin. Yrityksen liiketoiminnan kasvun ja kehittymisen kannalta on tärkeää että myynti ja markkinointi kohdentuu oikein niin vanhoille kuin uusille asiakkaille. Siksi on hyvä varmistaa että kaikki myyntiin tai markkinointiin käytettävissä olevat kanavat ja resurssit on otettu tehokkaasti käyttöön.

Markkinointikanavat esimerkiksi hakukonemainonta, sosiaalinen media, sähköpostimarkkinointi, re-marketing, CRM ym. vaativat jatkuvaa seurantaa, analysointia ja kehittämistä. Myynninpuolella markkinoinnin hyödyntäminen osana asiakaskokemusta, asiakaskokemuksen ymmärtäminen ja oikean myyntistrategian löytäminen auttavat yritystä parempien tulosten tekemisessä.

The development of the company's sales and marketing:

Profitable business based on right sales and marketing. It's important for the business growth that you target your marketing activities right for existing and new customers. Therefore, it is good to make sure that all the available sales or marketing channels and resources have been effectively introduced.

Marketing channels such as search engine marketing, social media, email marketing, re-marketing, CRM etc. require constant monitoring, analysis and development. On the sales side, utilizing marketing as part of the customer experience, understanding the customer experience, and finding the right sales strategy will help the company achieve better results.

Ota yhteyttä - Contact!

Priority Consulting, jammu.mattila@priorityconsulting.fi, phone +358 (0)451370060.

omakuva_savonlinna-23.7.13_2.jpg

Jammu Mattila on työskennellyt yli 25 vuoden ajan rahoitusalalla, myynnin ja markkinoinnin parissa niin kotimaisten ja kansainvälisten yritysten johtotehtävissä liiketoiminta johtajana, maajohtajana ja toimitusjohtajana. Lisäksi kokemusta on kertynyt useista start-up yrityksistä perustajana, advisorina, osakkaana ja hallituksen jäsenenä.

Jammu Mattila has over 25 years experience of management positions as a business director, country manager and CEO in domestic and international companies. Jammu has also experience of start-up companies as a founder, advisor and as a member of the Board of Directors.